Đơn vị sự nghiệp cho thuê nhà: thuế 5%

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 18/2011 hướng dẫn bổ sung quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo thông tư mới, đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu nhưng không hạch toán được chi phí thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu là doanh thu từ dịch vụ thì nộp 5%.

Đơn vị sự nghiệp cho thuê nhà: thuế 5%
Ảnh minh họa

Nếu là kinh doanh hàng hóa mức thuế là 1%; với hoạt động khác (bao gồm cả hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật): 2%. Như vậy, những đơn vị sự nghiệp đang cho thuê nhà sẽ phải nộp 5% doanh thu mà không cần xác định chi phí cho hoạt động cho thuê đó.

Cũng theo thông tư 18/2011, nếu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông và có đầy đủ chứng từ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đặc biệt, nếu hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với người lao động có ghi doanh nghiệp sẽ trả tiền nhà cho người lao động, khoản chi này có tính chất tiền lương, tiền công, có đầy đủ chứng từ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thông tư 18/2011 quy định sẽ không tính vào chi phí được trừ phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hoá đơn, chứng từ hoặc chi cho khoản này quá 5 triệu đồng/người/năm.

Trường hợp công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thì phần chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần và không tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ ngày 1-1-2009, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp có thu nhập từ hoạt động dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân được áp dụng thuế suất 20% kể cả trường hợp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân được thành lập trước ngày 1-1-2009. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp được thành lập và cấp giấy phép đầu tư về hoạt động khai thác khoáng sản từ ngày 1-1-2009.

CẦM VĂN KÌNH-tuoitre-diaoc